Näyttää 1-13 koulutusta 13 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-13 koulutusta 13 tuloksesta

Filosofia - filosofi, filosofian opiskelu -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Filosofia tutkii kriittisesti yhteiskunnallisen toiminnan, kulttuurin ja erityistieteiden taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä, jotka ovat usein abstrakteja ja etäällä jokapäiväisestä elämästä. Oppiaineena filosofia poikkeaa siten muista yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan aineista. Toisaalta useimmat filosofiset kysymykset liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat yhteiskuntatieteetkin tutkivat.

Mitä se filosofiksi kouluttautuminen sitten oikeastaan pitää sisällään? Filosofian koulutuksen tavoitteena on antaa perusteelliset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä, harjaannuttaa filosofiseen argumentaatioon ja tutkimuksen tekemiseen sekä antaa valmius jatkokoulutukseen.

filosofia

Filosofian opiskelu

Filosofia oppiaineena sisältää teoreettisen ja käytännöllisen filosofian linjat. Filosofian perusopinnot ovat kaikille yhteisiä. Pääaineopinnot filosofiassa johtavat valtiotieteiden kandidaatin tai valtiotieteiden maisterin tutkintoihin. Muiden yliopistotutkintojen tavoin kandidaatin tutkinnon pituus on 3 vuotta, ja maisterin kokonaisuudessaan 5 vuotta.

Filosofian opiskelu muodostuu luennoista, seminaareista sekä itsenäisestä opiskelusta. Opiskelun tavoitteena on perehtyä filosofiseen ajatteluun ja filosofisten ongelmien hallintaan. Filosofian opiskelijat voivat yhteisen alkujakson jälkeen erikoistua johonkin filosofian osa-alueeseen kuten etiikkaan, yhteiskuntafilosofiaan, tieto-oppiin tai tieteenfilosofiaan. Opiskelu on itsenäistä ja tarjoaa filosofisten kysymysten vaikeuden vuoksi monia älyllisiä haasteita filosofian opiskelijalle.

Opinnot filosofian alalla antavat systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana, harjaannuttavat filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. Lisäksi filosofian opinnoissa saavutetaan systemaattisen filosofian peruskäsitteiden ja filosofian eri osa-alueiden tärkeimpien käsitysten ja ajatussuuntien sekä niiden historian tuntemus. Filosofian opinto-ohjelman suorittaneet filosofit kykenevät toimimaan erityisesti filosofista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Myös aineenopettajan tutkinto voidaan suorittaa filosofia pääaineena.

filosofiaMissä filosofiaa voi opiskella?

Filosofian koulutusta Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa tarjoaa Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Åbo Akademi. Filosofian opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä.

Filosofi työelämässä

Filosofian opinnot ja yliopistossa filosofian opiskelu yleisesti tuo usein mukanaan mitä monimuotoisimpia opintokokonaisuuksia. Filosofian opiskelu antaa valmiudet filosofian tutkijan työhön, mutta suurin osa filosofiasta maisteriksi valmistuvista ei kuitenkaan työllisty tutkijoiksi. Tutkintoon sisällytetyillä sivuaineilla on usein suuri vaikutus tulevaan urasuuntautumiseen, ja sivuaineiden valintaa kannattaakin miettiä myös tästä näkökulmasta. Filosofian opinnoista on hyötyä myös esimerkiksi tiedotus-, kulttuuri- ja kirjastoalan työtehtävissä.

Onnea filosofian opintoihisi!

Vertaile koulutuksia