Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Filosofian maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Filosofian maisteriohjelma

Tavoite

Filosofian maisteriopintojen tavoitteena on antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä syventää filosofisen analyysin ja argumentaation taitoja. Maisteriohjelma antaa lisäksi valmiudet itsenäisen filosofisen analyysin tekemiseen sekä suullisesti että kirjallisesti.

Filosofian opiskelijat ovat valmistuttuaan sijoittuneet mitä erilaisimpiin työtehtäviin. Suurin osa toimii tutkijoina ja opettajina korkeakouluissa, lukioissa ja muissa oppilaitoksissa. Loput toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä, joissa pääpaino ei ole niinkään jonkin erityisalan kuin asioiden yleisemmässä hallinnassa, kuten tiedotusalalla sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä.

Yhteisen filosofian maisteriohjelman opetusta antavat valtiotieteellinen tiedekunta ja humanistinen tiedekunta.

Koulutuksen sisältö

Filosofia käsittelee hyvin perustavanlaatuisia ja yleisiä kysymyksiä, jotka koskevat maailmaa ja ihmisen asemaa siinä. Keskeisiä aiheita ovat tieto, todellisuus, mieli, merkitys, totuus, tiede, yhteiskunta, toiminta, arvo, oikea ja väärä.  Suomessa filosofia on perinteisesti usein jaettu teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan ja koulutuksen sisältöä kuvataan alla tämän jaottelun avulla. Filosofi (ruots.) opintosuunta edustaa perinnettä jossa tätä jakoa ei tehdä. Filosofian koulutusohjelma kattaa kaikki keskeiset filosofian osa-alueet. Kaikille yhteisten osien lisäksi opiskelija voi erikoistua johonkin filosofian erityisalueeseen.

Jos olet kiinnostunut erityisesti yhteiskunnallisista ilmiöistä, ja haluat valtiotieteen maisterin tutkinnon, sinun kannattaa valita käytännöllisen filosofian opintosuunta tai vastaava sisältö filosofissa (ruots.). Käytännöllisen filosofian opinnoissa tutustut erityisesti inhimillistä toimintaa ja yhteiskuntaa koskeviin periaatteellisiin kysymyksiin sekä yhteiskuntatieteiden yleisiin filosofisiin ongelmiin.

Teoreettinen filosofia tutkii perinteisiä filosofian ydinkysymyksiä, jotka koskevat todellisuuden rakennetta, tiedon luonnetta ja mahdollisuutta, kielen ja mielen suhdetta todellisuuteen ja pätevän päättelyn sääntöjä. Sen alaan kuuluvat logiikka, metafysiikka, tieto-oppi filosofian historia, tieteenfilosofia, kielifilosofia ja mielenfilosofia. Metafysiikka tarkastelee olevaisen perimmäistä luonnetta. Tieto-oppi tutkii yleisesti tiedon ja uskomusten oikeutuksen tai rationaalisuuden ehtoja. Filosofian historia tutkii teoreettisen ja käytännöllisen filosofian pääalojen kehitystä antiikista nykyaikaan. Tieteenfilosofian kohteena on erityisesti tieteellinen tieto, päättely ja selittäminen. Logiikka tutkii muodollisesti pätevän päättelyn sääntöjä, formaalikieliä sekä loogisen käsiteanalyysin filosofisia sovelluksia. Kielifilosofia tutkii etenkin kielen ja todellisuuden välistä suhdetta sekä kielellisen merkityksen ja kielenkäytön luonnetta, ja mielenfilosofia mielentilojen ja -tapahtumien luonnetta sekä niiden suhdetta aivoihin ja todellisuuteen.

Moraali- ja yhteiskuntafilosofiassa tutkitaan moraalin ja yhteiskunnan käsitteellisiä perusteita. Opinnoissa perehdytään normeihin, arvoihin ja ideologioihin liittyviin käsitteellisiin kysymyksiin sekä siihen, miten erilaisia normatiivisia väitteitä voidaan perustella. Soveltavassa etiikassa tarkastellaan konkreettisia moraalisia pulmatilanteita normatiivisen etiikan teorioiden valossa.

Yhteiskuntatieteiden filosofiassa tutkitaan käsitteen- ja teorianmuodostuksen periaatteita sekä niiden tieto-opillisia ja loogisia perusteita. Lisäksi tarkastellaan yhteiskuntatieteiden luonnetta ja kehitystä, niiden käyttämiä matemaattisloogisia erityismenetelmiä, sosiaalista ontologiaa, sekä yhteiskuntatieteiden suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Filosofi (ruots.) opintosuunta tarjoa em. alojen lisäksi mahdollisuuden perehtyä valistuksen ongelmaan ja filosofiseen aikalaiskritiikkiin sekä siihen sokraattiseen filosofiseen perinteeseen, jossa tiedon, olemisen ja moraalin perustavat kysymykset nähdään käsitteellisesti erottamattomiksi.

Filosofian historia tutkii filosofian pääalojen kehitystä antiikista nykyaikaan.

Opiskelu koostuu luentoihin ja seminaareihin osallistumisesta, kirjatenttien ja luentokuulustelujen suorittamisesta, esseiden ja tutkielmien kirjoittamisesta ja lyhyiden esitelmien pitämisestä. Oppiaineessa toimii myös useita aktiivisia tutkijaseminaareja, joissa myös opiskelijoilla on mahdollisuus seurata kansainvälisen tutkimuksen viimeisimpiä trendejä. Opinnäytetyön aihetta valittaessa on syytä ottaa yhteyttä mahdollisiin opinnäytetöiden ohjaajiin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri / Valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: