Kandi- ja maisteriohjelmat

Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tuotantotalouden koulutuksessa korostuu yritysten ja muiden organisaatioiden kokonaisvaltainen, systeeminen tarkastelu - teknologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ajattelu ongelmanratkaisussa, kehittämisessä ja johtamisessa. Kestävä kehitys, sen mallintaminen, mittaaminen ja hallinta on vahvasti mukana opinnoissa. Opinnoissa tarkastellaan teknologioita ja järjestelmiä koskevien valintojen ja johtamisen vaikutuksia ympäristöön, talouteen, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen laaja-alaisesti organisaatioiden strategiassa ja liiketoiminnassa ja osaa analysoida ja uudistaa organisaatioiden toimintaa laadukkaasti.

Tuotantotalouden koulutusohjelma keskittyy organisaatioiden prosesseihin ja niiden kestävään kehittämiseen ja johtamiseen. Laaja-alaisessa koulutusohjelmassa perehdytään yrityksen toiminnan eri osa-alueisiin esimerkiksi operaatioiden ja monimutkaisten järjestelmien suunnittelun ja analyysin, strategian, projektijohtamisen, innovaatio-, muutos- ja teknologiajohtamisen sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Koulutuksen ytimessä on kestävään kehitykseen perustuva teknologian hyödyntäminen ja kestävän kehityksen ratkaisuihin painottuvan liiketoiminnan edistäminen. Monialainen kestävän kehityksen ja kiertotalouden painotuksiin rakentuva tuotantotalouden koulutusohjelma vastaa kasvaviin tarpeisiin kouluttaa tuotantotalouden asiantuntijoita, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin monenlaisissa ympäristöissä.

Tuotantotalouden opinnot sisältävät sekä tekniikan kandidaatin tutkinnossa että diplomi-insinöörin tutkinnossa luentoja ja kirjallisuuteen perehtymistä, itsenäisiä harjoitustehtäviä ja ryhmätöinä tehtäviä harjoitustöitä. Projektinhallinta-, esiintymis- ja muiden tärkeiden työelämätaitojen oppiminen on integroitu pääaineopintoihin.

Tavoitteet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon (tuotantotalous) osaamistavoitteet:

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee laaja-alaisesti tuotantotalouden perusteet liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa sekä osaa hahmottaa laajojen kokonaisuuksien osat ja niiden toimintalogiikan. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää teknologioiden ja oman työnsä vaikutukset työyhteisöön, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Tutkinnon suorittaneet osaavat soveltaa matematiikan ja fysiikan osaamista monimutkaisten tuotantotaloudellisten ongelmien tunnistamisessa ja analysoinnissa ja osaavat käyttää alalle tyypillisiä tieteellisiä työskentelytapoja tiedon hankintaan, tulkintaan, päättelyyn ja esittämiseen.

Opiskelija tuntee ja osaa analysoida teollisen ja muun organisatorisen toimintaympäristön systeemisiä vaikutuksia ja hänellä on hyvät tiedolliset ja taidolliset työelämävalmiudet. Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja itsenäisen opiskelun taidot, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen.

Diplomi-insinöörin tutkinnon (tuotantotalous) osaamistavoitteet:

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tuotantotalouden laaja-alaista osaamista ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisten ja monisyisten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseen sekä hallita tuotannon ja/tai uusien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämisen keskeisiä prosesseja. Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Opiskelija erikoistuu valitsemansa linjan mukaisesti ja laajentaa sovellusalueen tuntemustaan valitsemalla teknisen temaattisen kokonaisuuden tai sivuaineen. Opiskelija pystyy osallistumaan laaja-alaisesti eri teollisten ympäristöjen sekä organisaatioiden kehittämiseen liittyvien tuotantotaloudellisten haasteiden ratkaisemiseen sekä ottamaan osaa näihin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ottaen huomioon sekä yritystoiminnan, asiakkaiden ja teknologian että yhteiskunnan ja ympäristön lainalaisuudet ja vaatimukset.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu