Kandi- ja maisteriohjelmat

Automaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Turun yliopisto, paikassa Turku
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Automaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Automaatiotekniikka on erittäin laaja tekniikan ala, joka tarkastelee älykkäiden tuotteiden, sekä tuotantoprosessien suunnittelua ja käyttäytymistä tuotteen elinkaaren aikana. Koko yhteiskunnan läpäisevän digitalisaation vaikutuksesta myös automaatiotekniikan ala on muuttunut. Nopeasti kehittyvän digitaaliteknologian mahdollistamalla älykkyydellä on yhä tärkeämpi rooli sekä valmistettavissa tuotteissa että moderneissa tuotantoprosesseissa. Tällainen älykkyys ilmenee tuotteiden ja palvelujen ennennäkemättöminä ominaisuuksina, kustannussäästöinä, uusina tuotantotapoina ja tuotteistamisen menetelminä sekä tuotantoprosessien merkittävänä tehostumisena automaatioasteen noustessa. Tuotteet yksilöllistyvät, laadunvalvonta ja laadunvarmistus tehostuvat, ja tuotantoympäristöt tulevat turvallisemmiksi työntekijöille. Lisäksi uudet tuotantotekniikat, materiaalit ja teknologiset innovaatiot mahdollistavat paitsi ympäristöystävällisemmät tuotteet myös ympäristöystävällisemmät valmistusprosessit. Tämä luo omalta osaltaan pohjaa teollisuuden kehittymiselle kohti hiilineutraalisuutta.

Nykypäivän ja tulevaisuuden automaatioteknologian diplomi-insinöörillä tulee olla perinteisen automaatio ja konetekniikan osaamisen lisäksi hyvä teoreettinen ja käytännön valmius digitaalisen murroksen tuomien uusien teknologioiden ja menetelmien hallintaan. Turun yliopiston automaatiotekniikan ohjelma vastaa tähän tarpeeseen kouluttamalla asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen automaatio-, sähkö- ja konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko teollisuuden automaatio järjestelmiin tai älykkäisiin tuotejärjestelmiin. Opintoihin sisältyy monialaisen Turun yliopiston tarjoamia liiketoimintaosaamisen opintojaksoja ja yliopiston erittäin laaja sivuainetarjonta antaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan pääainetta tukevilla aloilla.

Opinnot sisältävät luentoja, harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja harjoitustöitä. Projektinhallinta-, esiintymis- ja muiden työelämätaitojen opintojaksot on integroitu pääaineopintoihin. Kirjatentit ovat harvinaisia.

Tavoitteet

Kandidaatin tutkinto

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee automaatio- ja konetekniikan perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan automaatiotekniikan sekä konetekniikan kehitystä ja ymmärtää eri teknologioiden vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Opiskelijalla ymmärtää sähkötekniikan perusteet ja voimansiirtosovellukset modernien energianmuuntamisjärjestelmien taustalla. Opiskelija osaa soveltaa perusluonnontieteitä sekä tietotekniikkaa automaatiotekniikan alalla. Opiskelija osaa suunnitella ratkaisuja teknisiin ongelmiin. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tiedon tulkintaan, päättelyyn, raportointiin ja esittämiseen. Opiskelija tuntee teollisen toimintaympäristön ja hänellä on hyvät tiedolliset ja taidolliset työelämävalmiudet. Opiskelija tietää millaisia mahdollisuuksia automaatiotekniikan alalla on yrittäjyyteen ja kansainväliseen uraan liittyen. Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja itsenäisen opiskelun taidot, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa automaatiotekniikan ja konetekniikan tuntemustaan ja tieteellistä lähestymistapaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin, sekä kehittää uusia tuotteita, palveluita ja järjestelmiä.

Opiskelija pystyy toimimaan työelämässä erilaisissa alan asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Opiskelija pystyy myös toimimaan tehokkaasti erilaisten ryhmien jäsenenä.

Opiskelija erikoistuu automaatiotekniikan kysymyksiin valitsemansa linjan mukaisesti ja laajentaa sovellusalueen tuntemustaan valitsemalla temaattisen kokonaisuuden tai sivuaineen monialaisen yliopiston tarjonnasta.

Opiskelija pystyy osallistumaan automaatiotekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun ottaen huomioon käyttäjien, tekniikan, yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset.

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Lähde: Opintopolku.fi

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto

Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta, mutta samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu