Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriohjelmat

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Tavoite

Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet ja sisältö

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma on monipuolinen maisteritutkintoon valmistava ohjelmakokonaisuus, jossa voit valita erikoistumissuunnaksesi markkinoinnin, toimitusketjujen johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan tai talousmaantieteen. Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelman suoritettuasi

 • osaat tunnistaa ja ratkaista arvontuotantoon liittyviä ongelmia kriittisesti valittujen teoreettisten ja analyyttisten työvälineiden avulla.
 • hallitset arvontuotantoprosessin osa-alueisiin liittyvät keskeiset teoreettis-opilliset näkökulmat.
 • osaat suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä, tieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattavia projekteja.
 • hallitset analyyttisen ja synteettisen ajattelun ja keskeisten tutkimusmetodien perusteet.

Ohjelma tarjoaa sinulle valmiudet tarkastella yritystoimintaa ja talouden ilmiöitä monitieteisesti sekä tunnistaa, analysoida ja kehittää ratkaisuja kannattavasti, vastuullisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Ohjelmasta valmistuneena osaat soveltaa tutkimus-, viestintä- ja informaatiolukutaitoja ja kykenet työskentelemään erityyppisissä verkostoissa ja tiimeissä.

 

Erikoistumissuuntien osaamistavoitteet ja sisältö

Markkinoinnin erikoistumissuunta tarjoaa sinulle hyvät ammatilliset perusvalmiudet vaativiin markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin sekä kuluttaja- että organisaatioiden välisillä markkinoilla.

Opintojen painopiste on erityisesti niiden tietojen ja taitojen hankkimisessa, joita markkinoinnin tuloksekas johtaminen ja tutkimus edellyttävät muuttuvassa toimintaympäristössä.

Erikoistumissuunta antaa sinulle valmiuksia analyyttiseen, luovaan ja vastuulliseen liiketaloudelliseen ajatteluun, jossa painottuvat yrityksiä ja asiakkaita yhdistävät prosessit: asiakastarpeiden selvittäminen, tuotteiden ja palvelukonseptien kehittäminen, markkinointiviestintä, asiakassuhteiden kehittäminen sekä monikanavaisten liiketoimintaverkostojen hallitseminen.

Markkinoinnista valmistuneena osaat:

 • tunnistaa ja analysoida asiakkaiden tarpeita sekä suunnittella ja toteuttaa niiden pohjalta tarvittavat markkinoinnin toimenpiteet.
 • tunnistaa yrityksen strategiset menestystekijät ja niiden kytkökset asiakaslähtöiseen/markkinaorientoituneeseen ajatteluun kannattavuus- ja kasvutavoitteet huomioonottaen eettisesti kestävällä tavalla.
 • soveltaa keskeisiä kuluttaja- ja b-to-b -markkinoinnin opillisia näkökulmia arvontuotantoprosessin eri osa-alueilla, ts. asiakasarvon tunnistamisessa, luomisessa ja viestimisessä.
 • soveltaa markkinoinnin teorioita ja tutkimusmenetelmiä asettamiesi tutkimusongelmien ratkaisuun.

 

Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumissuunnassa pääaineesi on tietojärjestelmätiede. Erikoistumissuunta tarjoaa sinulle hyvät ammatilliset perusvalmiudet vaativiin IT-alan asiantuntija-, projektin johto- ja tutkimustehtäviin sekä myöhemmin urallasi myös muihin IT-alan johtotehtäviin.

Opintojen lähtökohtana on, että vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä edellytetään tietojärjestelmätieteen valmiuksien lisäksi valmiuksia kriittiseen, vastuulliseen ja itsenäiseen ajatteluun.

Tietojärjestelmätieteen opintojen teemoina ovat mm. strateginen tietohallinnon johtaminen, IT-palvelujen ja IT-projektien johtaminen, tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyö sekä kokonaisarkkitehtuuri.

Digitaalisesta liiketoiminnasta (pääaineen tietojärjestelmätiede) valmistuneena osaat:

 • tunnistaa ja analysoida tietotekniikan hyötyjä, riskejä ja niiden hallintamalleja erityyppisissä organisaatioissa.
 • soveltaa keskeisiä viitekehyksiä liittyen kokonaisarkkitehtuurin ja tietoturvan johtamiseen sekä jatkuvuudenhallintaan.
 • analysoida IT-projektien ja IT-palvelujen työtehtäviä, niissä tarvittavia valmiuksia sekä analysoida omia vahvuuksiasi toimia johtajana tai asiantuntijana.
 • tunnistaa ja analysoida IT-alan työhön liittyviä keskeisiä eettisiä kysymyksiä.
 • soveltaa tietojärjestelmätieteen teorioita ja tutkimusmenetelmiä asettamasi tutkimusongelman ratkaisuun.

 

Toimitusketjujen johtamisen erikoistumissuunta tarjoaa sinulle hyvät ammatilliset perusvalmiudet vaativiin toimitusketjujen johtamisen, hankinnan ja logistiikkatoimintojen johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Opintojen painopiste on erityisesti niiden tietojen ja taitojen hankkimisessa, joita toimitusketjujen tuloksekas johtaminen ja tutkimus edellyttävät muuttuvassa toimintaympäristössä toiminnan kannattavuus, tuottavuus sekä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus huomioiden.

Erikoistumissuunta antaa sinulle valmiuksia analyyttiseen, luovaan ja vastuulliseen liiketaloudelliseen ajatteluun, jossa painottuvat organisaatioita ja näiden toimittajia ja asiakkaita yhdistävät prosessit: kysyntätarpeiden selvittäminen, hankinta-, tuotanto- ja logistiikkakonseptien kehittäminen, monikanavaisissa liiketoimintaverkostoissa tapahtuvien prosessien kehittäminen ja hallitseminen.

Toimitusketjujen johtamisesta valmistuneena:

 • tunnistat eri toimialojen toimitusketjujen ominaispiirteet, kykenet analysoimaan niiden keskeiset kehitystarpeet sekä osaat tämän pohjalta suunnitella tarvittavia toimenpiteitä ja kykenet osallistumaan niiden toteuttamiseen.
 • tunnistat organisaation strategiset menestystekijät erityisesti toimitusketjujen toiminnan kannalta ja ymmärrät niiden kytkökset asiakaslähtöiseen ja liiketaloudelliseen ajatteluun kannattavuus- ja kasvutavoitteet huomioon ottaen eettisesti kestävällä tavalla.
 • sovellat keskeisiä toimitusketjujen hallinnan opillisia näkökulmia arvontuotantoprosesseissa erityisesti organisaation materiaali-, tieto- ja rahavirtojen osalta mm. asiakasarvon tunnistamisessa ja toteuttamisessa
 • sovellat toimitusketjujen hallinnan ja logistiikan parissa käytettyjä teorioita ja tutkimusmenetelmiä asettamiesi tutkimusongelmien ratkaisuun.

 

Talousmaantieteen erikoistumissuunnasta valmistuneena osaat hahmottaa tuotannon ja kulutuksen aluerakenteesta riippuvaisina alueellisina ja sosiaalisina ilmiöinä, jotka myös itse aktiivisesti muuttavat ja luovat tätä rakennetta.

Opinnoissa pääpaino on strategisessa liikepaikkasuunnittelussa ja kuluttajakäyttäytymisessä sekä siinä tapahtuvien muutosten ymmärtämisessä ja kyvyssä soveltaa näitä taitoja esimerkiksi kaupan- ja palvelualojen yritysten (erityisesti matkailu) johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä akateemisessa tutkimuksessa.

Talousmaantieteilijänä erityisenä vahvuutenasi on monipuolinen menetelmäosaaminen (ml. paikkatietomenetelmät) ja erilaisten menetelmien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen aluekehityksessä ja liiketoiminnassa.

Talousmaantieteestä valmistuneena:

 • tunnet talousmaantieteen keskeiset käsitteet, teoreettiset lähestymistavat ja työvälineet sekä osaat hyödyntää niitä yritysten päätöksenteossa, markkinoinnissa ja alueellisen kehittämisen tehtävissä.​
 • tunnistat keskeiset yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset muutostrendit sekä niiden vaikutukset yritysten ja toimialojen sijaintiin ja aluekehitykseen.
 • omaat teoreettiset ja käytännön valmiudet alueellisen informaation hankkimiseen, muokkaamiseen ja analysointiin.
 • osaat soveltaa paikkatietomenetelmiä alueellisten tutkimusongelmien ratkaisemiseksi liiketoiminnassa.
 • osaat analysoida alueita innovaatioiden ja toimialaklustereiden kehittämisen sekä liiketoiminnan vastuullisuuden ja kestävyyden näkökulmasta.

Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto