Itsenäiset maisteriohjelmat

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Maisteriohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut suomen kielestä, Viron tai Unkarin kielestä ja kulttuurista tai suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksesta. Maisteriohjelmaan kuuluu myös kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu opintosuunta Suomen kieli ja kulttuuri.

Maisteriohjelmassa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Voit itse vaikuttaa opintojesi suoritustapaan ja aikatauluun ja täydentää osaamistasi valinnaisilla opinnoilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi. Jos suuntaudut aineenopettajaksi, puolet opinnoistasi on maisteriohjelman opintoja ja toinen puoli aineenopettajan pedagogisia opintoja. 

Maisteriohjelma kattaa suomen kielen ja sen eri sukukielet. Maisteriohjelmassa saat valmiudet tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaan työskentelyyn. 

Voit valita maisteriohjelmassa opintosuunnaksesi yhden seuraavista opintosuunnista: 

 • Suomen kieli 
 • Viron kieli ja kulttuuri 
 • Unkarin kieli ja kulttuuri 
 • Suomalais-ugrilainen kielentutkimus 
 • Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille)

Lisäksi maisteriohjelmamme tarjoaa kaikille Helsingin yliopistossa opiskeleville avoimia valinnaisia opintokokonaisuuksia seuraavilta aloilta: 

 • alkuperäiskansatutkimus 
 • kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus 
 • nimistöntutkimus 
 • tietokirjallisuus

Maisterintutkinnon suoritettuasi: 

 • olet kielen ammattilainen, jolla on kyky analysoida kieltä ja tarkastella kulttuuria ja yhteiskuntaa kielen ja kulttuurin näkökulmasta 
 • ymmärrät kielen jatkuvaa muutosta ja suhdetta ympäröivään maailmaan ja olet harjaantunut arvioimaan erilaisia viestejä ja kieliympäristöjä 
 • tunnet oman alasi tutkimusta, osaat tuottaa itsenäisesti uutta tieteellistä tietoa ja sanallistaa kieleen ja kulttuuriin liittyvää tietoa muille sekä omalla alallasi että alasi ulkopuolella käytännön toiminnassa 
 • pystyt seuraamaan ja tulkitsemaan alasi kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä 
 • osaat toimia alasi asiantuntijana erilaisissa yhteisöissä ja työtehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti

Voit valmistua aineenopettajaksi, kielten ja kulttuurien tutkijaksi tai suuntautua esimerkiksi media-, kustannus- tai viestintäalan asiantuntijatehtäviin. Lisäksi maisteriohjelma antaa valmiuksia työskennellä kansainvälisissä tehtävissä, joissa tarvitaan suomen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien asiantuntemusta.

Uramahdollisuudet

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten maisteriohjelmasta voit valmistua erilaisiin kielen ja viestinnän asiantuntijatehtäviin. Humanistisille tutkinnoille on tyypillistä, että ne antavat monenlaisia taitoja tiedonhankintaan, oman alan tietojen soveltamiseen ja tiedon esittämiseen. 

Opettajaksi: Jos suoritat maisteriohjelmassa opettajan pedagogiset opinnot (60 op), saat laajan pätevyyden ja voit toimia peruskoulussa ja lukiossa sekä ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja muussa aikuiskoulutuksessa opettajana.  Voit valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajaksi sekä viron kielen opettajaksi. 

Opettajaopintoja arvostetaan monessa muussakin tehtävässä kuin varsinaisessa opettajan työssä, mm. kustantamoissa sekä koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 

Kieliasiantuntijaksi tai kielikonsultiksi: Maisteriopinnoissa opit kielenkäytöstä, normeista ja käytännöistä sekä tekstien ja tilanteiden suhteesta. Opit kirjoittamaan ja editoimaan tekstejä sekä osallistumaan muiden ammattilaisten kanssa kielenkäytön ja kieliteknologisten apuvälineiden kehittämiseen sekä sanasto- ja termityöhön. Opit myös suunnittelemaan ja arvioimaan monikielisiä kielitilanteita ja kielipolitiikkaa. 

Viestintätehtäviin: Jos liität opintoihisi viestinnän opintoja, harjaannut toimimaan erilaisissa viestintäympäristöissä niin painetussa kuin sähköisessä mediassa. 

Tutkijaksi: Maisteriopinnot antavat vahvan teoreettisen lähtökohdan tutkijakoulutukseen ja toimimiseen tiedeyhteisössä. 

Muihin tehtäviin: Suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin sekä suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisterit työskentelevät myös järjestöissä, eri organisaatioiden hallintotehtävissä ja yrityksissä. 

Saat lisätietoa maisteriohjelman tarjoamista uramahdollisuuksista maisteriohjelman verkkosivuilta (https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusohjelmat/suomen-kielen-ja-suomalais-ugrilaisten-kielten-ja-kulttuurien-maisteriohjelma/ura-ja-tyoelama), joilla voit myös tutustua opiskelijoiden kokemuksiin opinnoista maisteriohjelmassa.

Pätevyys

Maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto, joka on vaatimuksena monissa julkishallinnon tehtävissä ja joka voi olla palkkaan vaikuttava tekijä myös yksityisellä sektorilla. 

Aineenopettajaksi valmistuvilla on omat kelpoisuusehtonsa. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajien pätevyysvaatimukset ovat samat: 

 • opetettavan aineen opinnot: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen edellytetään suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ja kirjallisuusaineen opintoja sekä puheviestinnän opinnot (10 op). Perus- ja aineopinnot suoritetaan osana kandidaatintutkintoa, syventävät opinnot suoritetaan maisterintutkinnossa. 
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)  
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM). 

Huom! Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2021 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu