Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oikeustiede

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Kandiohjelmat

Oikeustiede

Tavoite

Oikeusnotaarin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Tieto

 • Tuntee kansallisen, eurooppalaisen ja globaalin oikeuden perusteet ja keskinäiset suhteet
 • Hahmottaa oikeustieteellisen ajattelun teoreettiset lähtökohdat
 • Hallitsee oikeudenalojen yleisiä oppeja, periaatteita ja hahmottaa keskinäisiä vuorovaikutussuhteita
 • Hahmottaa oikeuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja ymmärtää oikeustieteen ja muiden tieteenalojen välisiä yhteyksiä

Taito

 • Osaa hankkia, jäsentää ja tuottaa oikeudellista tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti
 • Tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja osaa ratkaista niitä soveltamalla erilaisia oikeudellisia lähteitä
 • Osaa kirjallista ja suullista oikeudellista argumentaatiota
 • Kykenee rakentamaan oikeudellista tietoa ja kommunikoimaan myös toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
 • Osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä saa valmiudet jatkuvaan oppimiseen

Vuorovaikutus

 • Osaa toimia hyvän ammattietiikan edellyttämällä tavalla
 • Kykenee työskentelemään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että osana asiantuntijayhteisöä
 • Kykenee toimimaan myös kansainvälisessä ympäristössä.

 

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin
 • On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisessä kontekstissa
 • Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen
 • Ymmärtää tutkimuseettiset kysymykset ja osaa noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä
 • On saanut valmiudet toimia vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä asiantuntijayhteisöissä
 • Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä

Oikeustiede tutkii oikeusjärjestystä ja oikeusjärjestelmää. Tieteenala on yhteiskunnallisesti merkittävä ja arvostettu. Oikeustieteellisessä koulutuksessa perehdytään monipuolisesti eri oikeudenaloihin ja syvennetään tietämystä niihin omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Sisältö

Oikeusnotaarin tutkintoon sisältyvät perusteet seuraavista oikeudenaloista: esineoikeus, eurooppaoikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, oikeushistoria, oikeussosiologia ja kriminologia, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, työoikeus, valtiosääntöoikeus, velvoiteoikeus, vero-oikeus ja yhtiöoikeus, yleinen oikeustiede ja ympäristöoikeus. 

Oikeudenaloihin perehtymistä jatketaan erikoistumisjaksoilla ja muilla (valinnaisilla) opintojaksoilla oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnoissa. Oikeustieteen maisterin tutkinnosta puolet muodostuu syventävistä opinnoista, joiden osana laaditaan tutkielma. Opintoihin sisältyy myös runsaasti kieli- ja viestintäopintoja (ks. opintojen rakenne). Painotamme kriittiseen ajatteluun harjaantumista ja monipuolista paneutumista.

Laajan yleistutkintoluonteensa vuoksi oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot luovat kestävän pohjan juridisen alan asiantuntijatehtävissä toimimiselle. Juristina pystyt toimimaan monissa erilaisissa työtehtävissä niin yksityisen kuin julkisenkin työnantajan palveluksessa.  Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet koulutustaan vastaavaan työhön.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien tutkintojen sisällöistä löytyy lisätietoa opetussuunnitelmasta.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto