Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Turun yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Turku
Maisteriohjelmat

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma

Tavoite

Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet ja sisältö

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelmassa voit valita yritysjuridiikan erikoistumissuunnan tai laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa johdon laskentatoimen erikoistumissuunnan, tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan tai rahoituksen erikoistumissuunnan.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuttuasi:

1. olet alasi ammattilainen ja tuotat osaamisellasi johtavassa roolissa lisäarvoa liiketoimintaan ja talouteen,

2. pystyt ratkaisemaan liiketoimintaan, talouteen ja juridiikkaan littyviä ongelmia kriittisesti valittujen analyysityökalujen avulla,

3. pystyt perusteltuun argumentointiin ja keskusteluun hyödyntäen määrällistä ja laadullista informaatiota,

4. kykenet työskentelemään erilaisissa ryhmissä, joilla on yhteys laskentatoimeen ja rahoitukseen tai yritysjuridiikka ja

5. sinulla on vastuullinen ja ennakoiva ajattelutapa.

 

Erikoistumissuuntien osaamistavoitteet ja sisältö

Yritysjuridiikka

Erikoistumissuunnan opiskelussa voit yhdistää ammatillisiin valmiuksiin tähtäävät juridiikan opinnot sopiviin liiketaloustieteen opintojaksoihin. Yritysjuridiikan opintoja suorittaneen kauppatieteilijän vahvuutena on oikeudellisen ja liiketaloustieteellisen osaamisen yhteensovittaminen. Yhdessä ne antavat valmiudet yritysten ja muiden yhteisöjen tehtäviin, joissa tarvitaan liiketaloudellisen koulutuksen lisäksi oikeusjärjestelmää ja erityisesti yritystoimintaa koskevien normien ja niiden toimivuuden tuntemusta. Yritysjuridiikkaa opiskelleena tunnet yritystoiminnan kannalta keskeisten oikeudenalojen peruspiirteet sekä niille ominaiset ongelmanratkaisutavat ja niiden yhteyden käytännöllisiin kysymyksiin.

Yritysjuridiikka tarjoaa sinulle pitkälle ulottuvia erikoistumismahdollisuuksia erityisesti taloushallinnon piiriin kuuluvilla liikejuridiikan erityisalueilla ja antaa valmiudet esimerkiksi yritysverotuksen, rahoituksen, tilintarkastuksen ja muun taloushallinnon johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Yritysjuridiikassa käsitellään yrityksiä ja liiketoimintaa koskevia normeja ja säännöksiä sekä niiden toimivuutta. Yritysjuridiikan opiskelulla kauppakorkeakoulussa yhdistät oikeudellisen osaamisen vahvaan liiketaloudelliseen tuntemukseen. Yritysjuridiikasta valmistuneet ovat työllistyneet yrityksiin esimerkiksi yritysverotuksen, rahoituksen ja tilintarkastuksen tehtäviin sekä julkishallinnon puolella verohallintoon ja ministeriöihin.

Ensisijaisena sivuainesuosituksena yritysjuridiikan pääaineopiskelijoille on Laskentatoimi ja rahoitus. Muina sivuainesuosituksina Markkinointi, Kansainvälinen liiketoiminta, Johtaminen ja organisointi ja Toimitusketjujen johtaminen.

 

Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunnat

Laskentatoimi ja rahoitus keskittyvät yrityksen talouteen. Laskentatoimen tuottamalla informaatiolla on tärkeä merkitys yrityksen toiminnan ohjauksessa, päätöksenteossa sekä yrityksestä ulospäin suuntautuvassa viestinnässä. Laskentatoimi muodostaa edellä mainituille osa-alueille järjestelmän ja kielen, jota kaikkien yrityksessä toimivien tulee hallita.

Johdon laskentatoimen erikoistumissuunnassa opiskelu syventää ymmärrystäsi ja taitojasi yrityksen toiminnan strategisesta ja operatiivisesta ohjauksesta (mm. strateginen suunnittelu, budjetointi, vastuualuelaskenta, suoritusmittaus sekä laskenta- ja palkitsemisjärjestelmät) sekä lisää kykyjäsi tukea organisaation eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa (esim. investointilaskenta, kustannuslaskenta ja -johtaminen, tuotannolliset vaihtoehtolaskelmat ja hinnoittelulaskelmat). Business controller -roolimalliin liittyvä osaamisesi laajenee ja syvenee. Tämän erikoistumissuunnan suoritettuasi hallitset johdon laskentatoimen eri osa-alueisiin vaikuttavat keskeiset teoriat ja osaat soveltaa teoreettisia malleja ja käsitteitä käytännön toiminnan ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Koulutuksesi tukee ammatillisen pätevyyden kehittymisen ohella myös pro gradu -työskentelyä sekä mahdollisia jatko-opintoja.

Johdon laskentatoimen erikoistumissuunta antaa sinulle erinomaiset valmiudet vaativiin talousjohdon tehtäviin, joissa tuotetaan, jalostetaan, viestitään ja hyödynnetään organisaation toimintaan ja talouteen liittyvää monipuolista informaatiota myös hyvin kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Ensisijaiset sivuainesuositukset: Yritysjuridiikka, Taloustiede, Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Tietojärjestelmätiede. Muut sivuainesuositukset: Johtaminen ja organisointi, Kansainvälinen liiketoiminta, Markkinointi, Toimitusketjujen johtaminen, Yritysviestintä

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnassa opiskelu syventää ymmärrystäsi ja osaamistasi liittyen vaativiin yrityksen talousjohdon tehtäviin (tilinpäätösinformaation tarjonta) ja vaativiin tilinpäätösten analysointi- ja tilintarkastustehtäviin (tilinpäätösinformaation kysyntä). Koulutus tukee myös pro gradu –työskentelyä sekä mahdollisia jatko-opintoja. Erikoistumissuunnasta valmistuneena tiedostat teorian merkityksen tilinpäätösinformaatiossa ja tilintarkastuksessa sekä osaat soveltaa teoreettisia malleja ja käsitteitä käytännön toiminnan ymmärtämisessä ja kehittämisessä.

Erikoistumissuunta antaa sinulle erinomaiset valmiudet vaativiin yrityksen johto- ja asiantuntijatehtäviin, joissa tuotetaan ja hyödynnetään tilinpäätösinformaatiota. Erikoissuunnasta valmistuneena osaat analysoida ja kommunikoida tilinpäätösinformaatiota syvällisesti ja monipuolisesti eri päätöksentekotilanteissa ja tilintarkastuksessa myös kansainvälisissä työympäristöissä. Erikoistumissuunnassa voi suorittaa HT- ja JHT- tutkintojen edellyttämiä opintoja.

Ensisijaiset sivuainesuositukset: Yritysjuridiikka, Taloustiede, Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Tietojärjestelmätiede. Muut sivuainesuositukset: Johtaminen ja organisointi, Kansainvälinen liiketoiminta, Markkinointi, Toimitusketjujen johtaminen, Yritysviestintä  

Rahoituksen erikoistumissuunta vahvistaa osaamistasi modernin rahoitusteorian eri osa-alueilla sekä kehittää kykyäsi ratkaista rahoitukseen liittyviä kysymyksiä teoriaan tukeutuen. Erikoistumissuunnan pääaihealueet ovat rahoitusmarkkinat ja –instrumentit, yritysrahoitus ja riskienhallinta. Erikoistumissuuntana rahoitus on vaativa valinta, joka tukee, mahdollisten jatko-opintojen lisäksi, kehittymistäsi (investointi)pankkitoiminnan, vakuuttamisen, salkunhoidon, yritysrahoituksen ja konsultoinnin, myös kansainvälisissä työympäristöissä menestyväksi, ammattilaiseksi. Erikoistumissuunnasta valmistuneet työskentelevät tyypillisesti arvopaperien ja yritysten analysoinnin, salkunhoidon, arvopaperikaupan, yritysrahoituksen, riskienhallinnan, aktuaaritoimintojen, ja johdon konsultoinnin tehtävissä.

Ensisijaiset sivuainesuositukset: Taloustiede, Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Tilastotiede, Matematiikka. Muut sivuainesuositukset: Kansainvälinen liiketoiminta, Markkinointi, Tietojärjestelmätiede, Tietojenkäsittelytiede, Yritysjuridiikka, Yrittäjyys

 Lisäksi osana tutkintoa Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto